Hurkissondas Hospital (Prarthana Samaj): 2385-5555

Jain Clinic (Girgaon): 382-9308 / 388-4866


Saifee Hospital
(Charni Rd.): 386-1418 / 386-1419